สำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าฮาลาบาลา

25 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่ 21-24 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ลงพื้นที่อำเภอธารโตและอำเภอเบตงจังหวัดยะลา เพื่อสำรวจข้อมูลเชิงพื้นที่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพในพื้นที่ป่าฮาลาบาลา โดยการวิจัยเชิงพื้นที่ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบมีส่วนร่วม ในหมู่บ้านจุฬาภรณ์พัฒนา 9 ตำบลแม่หวาด อำเภอธารโต และเส้นทางศึกษาธรรมชาติทะเลหมอกอัยเอยร์เวง ตำบลอัยเอยร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา