สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดบ้าน "โรงเรียนสาคอ" ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และพรรณไม้ในโรงเรียน

19 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม
สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา เปิดบ้าน "โรงเรียนสาคอ" ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ และพรรณไม้ในโรงเรียน
วันนี้ (18 ก.ค. 61) ที่โรงเรียนบ้านสาคอ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี ลัดเลีย รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้เปิดโครงการ เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ ตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียน ด้านพฤกษศาสตร์ โดยมี นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลท่าสาป คณาจารย์ บุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาใต้ ครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านสาคอ เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ กล่าวว่า โครงการเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ เป็นหนึ่งในโครงการท่าสาปโมเดล ซึ่งมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับเทศบาลตำบลท่าสาป เพื่อพัฒนาเทศบาลตำบลท่าสาป ให้เป็นต้นแบบชุมชนโดยจะร่วมกันพัฒนาและจัดกิจกรรมบริการวิชาการร่วมกัน โดยหนึ่งในสภาพปัญหา และแนวทางการแก้ปัญหาด้านการศึกษาของชุมชนเทศบาลตำบลท่าสาป พบว่าเยาวชนไม่ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ออกจากโรงเรียนกลางคัน และไม่ได้รับการศึกษาต่อ ซึ่งปัญหาดังกล่าวเป็นผลมาจากเยาวชนเรียนไม่รู้เรื่อง ไม่สนุกกับการเรียน ขาดแรงจูงใจ
ดังนั้น การเรียนการสอนในห้องเรียน หรือตำราอย่างเดียวนั้น มักจะให้ประโยชน์ต่อผู้เรียนไม่เพียงพอ ซึ่งการเรียนการสอนในปัจจุบันจะต้องมุ่งเน้นให้นักเรียนได้นำความรู้ และกระบวนการไปใช้ในชีวิตประจำวันให้มากที่สุด โดยจัดกิจกรรมให้เยาวชนได้เรียนรู้จากแหล่งเรียนรู้จริงภายในบริเวณโรงเรียน โดยให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ และใช้ทรัพยากรในโรงเรียนให้เกิดประโยชน์ อีกทั้ง สามารถถ่ายทอดไปยังผู้อื่นได้ จะทำให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้ได้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร และ พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542
นอกจากนี้ ครูผู้จัดการสอนก็สามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนมาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้ ทั้งนี้ โรงเรียนบ้านสาคอเป็นโรงเรียนที่มีความพร้อมทั้งบุคลากรและสถานที่ ผู้บริหารโรงเรียนเห็นความสำคัญ และพร้อมสนับสนุนให้โรงเรียนได้พัฒนาพื้นที่สวนหย่อม และแปลงเกษตรของโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน อีกทั้ง ครูผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในการบูรณาการการเรียนการสอน ตามหลักสูตรปกติกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมีการทำแผนบูรณาการร่วมกัน ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ มีสื่อการเรียนการสอน ซึ่งเกิดจากความร่วมมือของนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน การจัดโครงการเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ เริ่มตั้งแต่ ปี 2558-2561 เป็นเวลา 4 ปี ประกอบด้วย 4 โครงการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สำหรับนักเรียนในตำบลท่าสาป ปี 2558 โครงการต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในตำบลท่าสาป ปี 2559 โครงการพัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ ปี 2560 และโครงการเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ ปี 2561