จัดอบรมพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนเพื่อก้าวสู่แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ

17 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

โครงการเปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ

กิจกรรมที่ 1 พัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนเพื่อก้าวสู่แหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ 

 

ณ โรงเรียนบ้านสาคอ เทศบาลตำบลท่าสาป อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

    เมื่อ วันที่ 16 กรกฎาคม 2561 ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จัดอบรมให้ครูโรงเรียนบ้านสาคอเพื่อให้ครูโรงเรียนบ้านสาคอได้ฝึกใช้แผนการบูรณาการเรียนการสอนกับแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์และเตรียมพร้อมเพื่อก้าวสู่โรงเรียนต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ซึ่งเกิดจากความร่วมมือระหว่างโรงเรียนบ้านสาคอและศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯที่ต้องการพัฒนาให้พื้นที่สวนหย่อมและแปลงเกษตรเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักเรียน อีกทั้งครูผู้สอนสามารถใช้ประโยชน์จากแหล่งเรียนรู้ในการบูรณาการการเรียนการสอนตามหลักสูตรปกติกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยมีการทำแผนบูรณาการร่วมกัน ทำให้ปัจจุบันโรงเรียนมีแหล่งเรียนรู้ในสวนพฤกษศาสตร์ มีสื่อการเรียนการสอนที่เกิดจากการพัฒนาร่วมกัน และกำลังจะทดลองใช้แผนบูรณาการซึ่งเกิดจากความร่วมมือของนักเรียน ครู และผู้บริหารโรงเรียน โดยวัตถุประสงค์ของการจัดอบรมในครั้งนี้เพื่อเป็นต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ในโรงเรียน เพื่อให้เกิดการบูรณาการกับการเรียนการสอน โดยผู้เข้าร่วมอบรมสามารถนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในการสอน โดยผู้เข้าร่วมอบรมทั้งสิ้น 15 คน เข้ารับการอบรม