อบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา

11 กรกฎาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      เมื่อวันที่ 7-9 กรกฎาคม 2561 นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ หัวหน้างานศูนย์วิจัยฯ และนางสาวนัสรี มะแน นักวิชาการศึกษา เข้าร่วมอบรมอบรมหลักสูตรการวิจัยเชิงพื้นที่และปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมด้านความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยศาสตร์พระราชา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร กรุงเทพมหานคร โดยมีวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ ใบไม้ และศาสตราจารย์เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์ กิจกรรมดังกล่าวมีการบรรยายเกี่ยวกับศาสตร์พระราชาเพื่อพัฒนาท้องถิ่น  การบูรณาการวิจัยเชิงพื้นที่ตามแนวคิดเทคโนโลยีนิเวศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และการวิจัยเชิงปฏิบัติการอย่างมีส่วนร่วมและการวิจัยเชิงพื้นที่ด้วยศาสตร์พระราชา จากนั้นได้มีการลงพื้นที่ ณ ชุมชนรุ่นใหม่พัฒนา ริมคลองลาดพร้าว นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณฑล จันทร์แจ่มใส โดยในตอนท้ายของการอบรมมีการเสวนาแบบมีส่วนร่วมระหว่างตัวแทนชุมชนและองค์กรในพื้นที่เพื่อร้วมกันค้นหาจุดเด่น ปัญหาอุปสรรค และสิ่งที่ต้องการพัฒนาในทุกมิติ