ลงพื้นที่อบต.อัยเยอร์เวง

29 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

เมื่อวันที่28 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยราขภัฏยะลา นำโดย อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุพร สุนทรนนท์ คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และบุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้เข้าพบคุณอารี หนูชูสุข ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลอัยเยอร์เวง ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลอัยเยอร์เวง อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เพื่อปรึกษา แลกเปลี่ยนกระบวนการทำงานในพื้นที่ป่าฮาลาบาลา ร่วมกันระหว่างมหาวิทยาลัยกับท้องถิ่น เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นให้มีความเข็มแข็งและยั่งยืน