เข้าร่วมพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัย

25 มิถุนายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

     บุคลากรศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ เข้าร่วมกิจกรรม "พัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัย" ระหว่างวันที่ 23-24 มิ.ย. 2561 ณ โรงแรมลีการ์เด้นท์ พลาซ่า หาดใหญ่ โดยมี ศ.ดร.อารี  วิบูลย์พงศ์  รศ.ดร.พีรเดช  ทองอำไพ และ ผศ.ดร.เกสรี  ลัดเลีย เป็นวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิวิพากษ์ให้ข้อคิดเห็นและคำแนะนำในการพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัย โดยนำเสนอแผนบูรณาการเรื่อง การบริหารจัดการทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองเพื่อเพิ่มมูลค่าอย่างยั่งยืน กิจกรรมในครั้งนี้ ทั้งนี้วัตถุประสงค์ของกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อให้นักวิจัยได้นำข้อเสนอแนะของวิทยากรที่เป็นประโยชน์มาพัฒนาปรับปรุงข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อยื่นเสนอขอทุนวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ