ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-สกอ.ทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศ

16 พฤษภาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-สกอ.ทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศ

                เมื่อวันที่ 6-8 พฤษภาคม 2561 ที่ผ่านมา อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้รับมอบหมายจากคณะทำงาน C อพ.สธ-สกอ.เครือข่ายภาคใต้ตอนล่าง ซึ่งมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นแม่ข่าย อพ.สธ.-ภาคใต้ตอนล่าง เข้าร่วมประชุมและร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อพ.สธ.-สกอ.ทั้ง 9 เครือข่ายทั่วประเทศมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ โดยมีสถาบันการศึกษาที่เป็นสมาชิกในโครงการ อพ.สธ. ซึ่งอยู่ในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ทั่วประเทศ เป็นผู้เข้าร่วมประชุมดังกล่าว

          ในการนี้ อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้สนับสนุนการจัดประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่ายเชิงประเด็นโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ครั้งนี้ โดยมีนายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี เจ้าหน้าที่วิจัยและผู้ประสานงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ดังนี้

  1. การจัดบูธนิทรรศการ อพ.สธ.-สกอ.ภาคใต้ตอนล่าง เรื่อง “ส้มแขก” โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา
  2. สนับสนุนชุดการแสดง “ดีเกฮูลู”เพื่อต้อนรับผู้เข้าร่วมประชุม โดยคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
  3. การเสวนา เรื่อง “แนวทางการทำวิจัยโครงการ อพ.สธ.เชิงบูรณาการ” ดำเนินรายการโดย อาจารย์ ดร.บุญสิทธิ์ ไชยชนะ รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝ่ายนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เพื่อให้การดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์และเกิดประโยชน์สูงสุด