หมากสง

29 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์         Areca catechu L.

ชื่อพื้นเมือง               หมากสง ปีแน (มลายูท้องถิ่น-ยะลา)

ชื่อวงศ์                       ARECACEAE

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา

          เป็นปาล์มต้นเดี่ยวขนาดกลาง ลำต้น สูง 10-20 เมตร มีข้อปล้องชัดเจน เปลือกไม้ค่อนข้างขรุขระ สีน้ำตาลอมเทา ใบ ใบประกอบแบบขนนก กาบใบ ยาว 60-80 เซนติเมตร แผ่นใบย่อยเรียบ ใบรูปขอบขนาน ผิวใบเรียบเป็นมันทั้งสองด้าน ปลายใบแหลม โคนใบแหลม ใบกว้าง 3-7 เซนติเมตร ยาว 30-60 เซนติเมตร เส้นใบแตกแบบขนาน เส้นกลางใบเห็นชัดเจน ดอก ออกเป็นช่อบริเวณใต้คอยอด ดอกแยกเพศอยู่ในช่อเดียวกัน มีกลิ่นหอม ช่อดอกยาว 30-40 เซนติเมตร ผล เป็นช่อมี 5-30 ผลต่อช่อ ผลเดี่ยว รูปไข่ กว้าง 4-6 เซนติเมตร ยาว 4-8 เซนติเมตร เปลือกผลเป็นเส้นใย ผลอ่อนสีเขียว เมื่อแก่มีสีส้ม หนึ่งผลมีหนึ่งเมล็ด เมล็ดกลมรีใหญ่แข็ง สีน้ำตาลลายขาว

การกิน                   - แกนยอดอ่อน นำมาเป็นผักลวก

                             - เมล็ดอ่อน สดหรือหั่นตากแห้ง กินกับพลูและปูนเป็นของขบเขี้ยวคนเฒ่าตนแก่

ช่วงการเก็บเกี่ยวผลผลิต        ตลอดปี