ลงพื้นที่สำรวจความหลากหลายของพรรณไม้หอมในพื้นที่ตำบลลำพะยา ครั้งที่ 5 (สำรวจแหล่งผลิตเองตามบ้านเรือน สวนไร่นา ครั้งที่ 1)

12 มีนาคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           เมื่อวันที่ 8 มีนาคม 2561 เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้ลงพื้นที่สำรวจและเก็บข้อมูลความหลากหลายของพรรณไม้หอม พืชสมุนไพร และพืชอาหารในพื้นที่ตำบลลำพะยา ตามแหล่งผลิตเองคือ บริเวณบ้านเรือน สวนและไร่นาชุมชนตำบลลำพะยา เพื่อเป็นข้อมูลในการวิจัยเรื่องความหลากหลายของพรรณไม้หอมในหุบเขาลำพญา และโครงการศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นฯ ต่อไป