2. ทุเรียน : หมาก

12 กุมภาพันธ์ 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ทุเรียนพื้นเมือง

2.หมาก

ชื่อพื้นเมือง : หมาก
ที่มาของชื่อพื้นเมือง : ชื่อหมากมาจากมีต้นหมากปลูกใกล้ๆ ต้นทุเรียน
ลักษณะเด่น : มีผลประมาณ 80-100 ผลต่อปี รูปทรงเห็นร่องพูชัดเจน จำนวนพู 6 พู
สวน : คุณศิริรัตน์ ทองประพันธ์
ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลำต้น : สูงประมาณ 23 เมตร ลักษณะทรงพุ่มไม่เป็นระเบียบ กว้าง 30 เมตร
          เส้นรอบวง 0.96 เมตร การทำมุมกับลำต้นมุมแคบ ลักษณะของเปลือกลำต้นเรียบ ไม่มียาง
          สีน้ำตาล (Light Brownish Grey N200C) เปลือกด้านในสีน้ำตาลแดง (Dark Reddish Orange 175B)
ใบ : แผ่นใบรูปทรงขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ฐานใบมน ขอบใบเรียบ
       ลักษณะพื้นผิวของใบคล้ายกระดาษ กว้าง 3-5 เซนติเมตร ยาว 10-12 เซนติเมตร ใบด้านบนสีเขียว (deep
       yellow green, N136A) ใบด้านล่างสีน้ำตาล (moderate yellowish brown, N199C)
       ใบมีความหนาแน่นปานกลาง ทิศทางของใบแบบใบตั้งกึ่งขนาน ก้านใบกลม สีเขียวเหลือง (dark greyish
       yellow, 199D) ยาว 1-1.5 มิลลิเมตร กว้าง 2-4 มิลลิเมตร
ดอก : ช่อดอกแบบช่อเชิงหลั่น (corymb) ช่อดอกออกบนกิ่ง รูปร่างดอกอ่อนกลมรี ปลายดอกตูมมน
         กลีบเลี้ยงรูประฆัง รูปร่างปลายหยักของกลีบเลี้ยงแบบสามเหลี่ยม กลีบเลี้ยงสีเขียว (moderate yellow
         green, 146D) ฐานรองดอกสีส้มนวล (pale yellowish pink, 159D) ดอกยาว 3-4เซนติเมตร
         เกสรเพศเมียยาว 4-5 เซนติเมตร จำนวนกลีบดอก 5-6 กลีบ กลีบดอกสีโอรส (yellowish white, N1155D)
        กลีบดอกรูปช้อนแคบ เกสรเพศผู้เป็นมัด รูปร่างของเกสรเพศโค้ง ยอดเกสรเพศเมียเป็นกระจุกมี 5 พู
        ยอดเกสรเพศเมียสีส้ม (moderate orange, 23B)
ผล : ทรงผลรูปไข่ ฐานผลป้าน ปลายผลแหลม ก้านผลรูปร่างเรียบ ก้านผลยาว 2-3 เซนติเมตร
       ความกว้างปากปลิง 1.2-1.5 เซนติเมตร หนามผลโค้งงอ และนูนปลายแหลม ยาว 0.5-0.9 เซนติเมตร
       มีหนามผลรอบจุดศูนย์กลางบริเวณปลายผล หนามปลายผลตรง ลักษณะหนามรอบขั้วผล หนามงุ้มเข้า
      ผิวของหนามเรียบ ความหนาแน่นของหนามปานกลาง ขนาดผล ยาว 15-18 เซนติเมตร กว้าง 9-12
      เซนติเมตร เส้นรอบวง 32-35 เซนติเมตร ผลหนัก 0.360-0.746 กิโลกรัม เปลือกผล สีเขียว
      (moderate yellow green, 139C) หนา 1-1.5 เซนติเมตร หนัก 0.523-0.614 กิโลกรัม จำนวนพูต่อผล 7 พู
      1-3 เมล็ดต่อพู  สีเนื้อผลสุกสีเหลืองขาว (blue yellow, 11C) ความหนาของเนื้อ 0.3-0.4 เซนติเมตร
      เนื้อสัมผัสของเนื้อนุ่ม เนื้อผลฉ่ำ เส้นใยในเนื้อผลต่ำ ความมันเป็นครีมพอประมาณ รสชาติของเนื้อหวาน
      ค่าความหวานมากกว่า 32 องศาบริกซ์ เมล็ดรูปกลมรีเหมือนไข่ กว้าง 1.5-2 เซนติเมตร ยาว 2-3 เซนติเมตร หนา 0.5-1 เซนติเมตร
      น้ำหนักของเมล็ด 11-15 กรัม/เมล็ด เมล็ดสีน้ำตาล (moderate orange, N167C)

ช่วงเวลาดอกบานถึงผลแก่ : เดือนเมษายนถึงเดือนกรกฎาคม
อายุการเก็บเกี่ยว : 110-130 วัน
การใช้ประโยชน์ : กินสด และกวน
หมายเหตุ : ต้นที่ไม่มีผล การจำแนกใช้ลักษณะของใบในการพิจารณา
ลักษณะแหล่งที่พบ
ความสูงจากระดับน้ำทะเล : 174 เมตร
สภาพดิน : ดินร่วนปนดินเหนียว อุณหภูมิดินที่ระดับความลึก 5 เซนติเมตร คือ 25-27
องศาเซลเซียส อุณหภูมิดินที่ระดับความลึก 10 เซนติเมตร คือ 25-26 องศาเซลเซียส
ความชื้นของดินที่ความลึก 5 เซนติเมตร 1-3 ความเป็นกรดเป็นด่างของดิน 6-7
อุณหภูมิและความชื้นสัมพัทธ์ : อุณหภูมิอากาศ 28-31 องศาเซลเซียส ความชื้นสัมพัทธ์ร้อยละ