มะพร้าวนกคุ่ม

26 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ชื่อวิทยาศาสตร์ : Molineria latifolia  Herb. ex Kurz
ชื่อพื้นเมือง : พร้าวนก พร้าวนกคุ่ม (นครศรีธรรมราช)  ละโมยอ (มาลายู-นราธิวาส)
ชื่อวงศ์ : HYPOXIDACEAE

ลักษณะทางสัณฐานวิทยา
ลำต้น ไม้ล้มลุก ลักษณะคล้ายพืชพวกปาล์ม
ใบ ใบเดี่ยว เรียงสลับติดกันที่โคนต้น แผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอก พับเป็นร่อง ๆ
ตามยาวคล้ายใบปาล์ม กว้างประมาณ 4 – 6 เซนติเมตร ยาวประมาณ 30 – 40
เซนติเมตรปลายใบเรียวแหลมโคนใบสอบแคบ ก้านใบยาว 25 – 30 เซนติเมตร
โคนแผ่กว้างหุ้มลำต้น ดอก มี 6 กลีบ สีเหลือง
โคนเชื่อมติดกันดอกออกรวมกันแน่นเป็นช่อรูปทรงกระบอกปลายแหลม ยาว 5 – 7 เซนติเมตร
กว้าง ประมาณ 4 – 5 เซนติเมตร ผล ผลแก่สีขาวถึงแดง
ขนาดยาวประมาณ 4 – 5 เซนติเมตร ส่วนที่ด้านขั้วป่องออก
นิเวศวิทยา : บริเวณที่มีร่มเงาแสงส่องถึงและที่มีความชื้น
การขยายพันธุ์: ใช้เมล็ด และแยกต้น (หน่อ)