รับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" (สกว.)

17 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศสำนักงานกองทุนสนับสนุนการการวิจัย

รับสมัครทุนชุดโครงการวิจัยพื้นฐานเชิงยุทธศาสตร์ "ความหลากหลายทางชีวภาพ" (สกว.)

ภายใต้ความร่วมมือระหว่างสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

และ Chinese Acadamy of Sciences (CAS)

  1. ประกาศทุน (Click)
  2. format full proposal (Click)
  3. แบบฟอร์มการใช้ประโยชน์จากงานวิจัย  (Click)