อบรมฝึกปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น

10 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

           วันที่ 10 มกราคม 2561 ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯได้เข้าร่วมเข้าร่วมการอบรมฝึกปฏิบัติการการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น การเก็บข้อมูลฐานความหลากหลายทางชีวภาพท้องถิ่น (Community biodiversity servey ) โดยวิทยากรจาก ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ( องค์การมหาชน) จากนั้นได้ฝึกปฏิบัติการนำข้อมูลเข้าในระบบสารสนเทศ ณ ห้องบริการการสืบค้นข้อมูลด้วยระบบคอมพิวเตอร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย (อาคารยุพราช )