งานประชุมการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น

9 มกราคม 2561 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

      ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ และเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯได้เข้าร่วมงานประชุมการพัฒนานักวิจัยเครือข่ายศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล : งานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น ในวันที่ 9 มกราคม 2561 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ซึ่งจะมีการร่วมฟีงบรรยายเรื่องการวิจัยเชิงพื้นที่แบบบูรณาการและสหสาขาวิชาตามแนวคิดเทคโนโลยีนิเวศกับการพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน โดยศาตราจารย์เกียรติคุณ ดร.วิสุทธิ์ ใบไม้ จากนั้น ได้ร่วมนำเสนอโจทย์วิจัยเชิงพื้นที่ ซึ่งแต่ละมหาวิทยาลัยมีการนำเสนอแผนงานวิจัยเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นแบบบูรณาการที่พัฒนาแล้วเพื่อให้ผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะ