กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ #การเพาะเลี้ยงปลากัดเพื่อสร้างอาชีพ

25 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ จัดบริการวิชาการ โครงการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพเด่นในตำบลลำพะยา กิจกรรมเชิงปฏิบัติการ #การเพาะเลี้ยงปลากัดเพื่อสร้างอาชีพ ระหว่างวันที่ 23-24 ธันวาคม 2560 ณ อบต.ลำพะยา ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มีประโยชน์ สามารถนำไปพัฒนาการเพาะเลี้ยงปลากัดให้มีประสิทธิภาพ และสร้างรายได้ให้กับชุมชนต่อไป