ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2561

18 ธันวาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

การประชุม “เครือข่ายความร่วมมือในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี” โดย ผศ.ดร.สมบัติโยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาเป็นประธานในการประชุม ซึ่งการประชุมเพื่อวางแผนการดำเนินงานของคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ครั้งที่ 1/2561 และกิจกรรมอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับเครือข่ายในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ทั้ง 7 หน่วยงาน ของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ในการประชุมครั้งนี้ มีการชี้แจงรายละเอียดของโครงการดังนี้

1.1 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประกาศ ที่ พวooo๑ (อพ.) oo๑๒/๒๕๖๑ เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาต ให้จังหวัด มหาวิทยาลัยราชภัฏและเอกชน เข้าร่วมสนองพระราชดำริ และแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ.-มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1.2 สำนักพระราชวัง ที่ รล oo๑o/๔๓o๔ เรื่อง พระราชทานพระราชานุญาต

1.3 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประกาศ ที่ อพ.สธ. ๙๔/๒๕๖o เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1.4 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ประกาศ ที่ อพ.สธ. ๑o๕/๒๕๖o เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

1.5 แนวทางการดำเนินงานสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)

1.6 การขอพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมสนองพระราชดำริ/การแต่งตั้งคําสั่งคณะทํางาน-อนุกรรมการเพื่อขับเคลื่อนการดําเนินงานสนองพระราชดําริฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

1.7 หน่วยงานสนองพระราชดําริจัดทําเว็บไซต์ อพ.สธ.หน่วยงาน เพื่อประชาสัมพันธ์การดําเนินงานสนองพระราชดําริ และดําเนินการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน

1.8 จัดทำแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม 2559– 30 กันยายน 2564)

1.9  จัดทำรายละเอียดแผนงานโครงการ เพื่อขอรับการพิจารณาให้มีพระราชวินิจฉัยและสนับสนุนไปยังแหล่งทุนประจำปีงบประมาณ 2562-2564

1.10 เกณฑ์การพิจารณาแผนปฏิบัติงาน

1.11 เครือข่ายความร่วมมือภาคใต้ตอนล่างในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย อพ.สธ.-ภาคใต้ตอนล่าง)

1.12 งานประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพื่อภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จังหวัดสระบุรี ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน–4 ธันวาคม พ.ศ. 2560

1.13 การร่วมเป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุมและแลกเปลี่ยนเครือข่าย อพ.สธ.ทั่วประเทศ ในการดำเนินการเพื่อขับเคลื่อนโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ (เครือข่าย อพ.สธ.ภาคใต้ตอนล่าง)