มรย.ทูลเกล้าฯถวายหนังสือพืชพันธ์

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) กิจกรรมเด่น

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา ทูลเกล้าถวายฯหนังสือพืชพันธ์หุบเขาลำพญาและกระเช้าโอท๊อปยะลาแด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และคณะทำงาน เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท ทูลเกล้าทูลกระหม่อม ถวายหนังสือ และกระเช้าผลิตภัณฑ์โอทอป จังหวัดยะลา โดยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้จัดพิมพ์หนังสือทูลเกล้าฯ ถวาย ดังนี้ 1. หนังสือเรื่องสาหร่ายน้ำจืดในหุบเขาลำพญา 2. หนังสือเรื่องพืชภูมิปัญญาท้องถิ่นอันทรงคุณค่าในลำพะยา 3. หนังสือเรื่องพรรณไม้ในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา และ 4. หนังสือเรื่องพืชวงศ์บุกบอนในหุบเขาลำพญา เพื่อทูลเกล้าฯ แด่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อทรงพระราชทานให้แก่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน โดยมหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา จะจัดส่งมอบให้กับกองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน สำนักงานตำรวจแห่งชาติต่อไป ณ ศาลาดุสิดาลัย พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร