งานทุนสนับสนุนจากภายนอก

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) งาน/โครงการ/กิจกรรม

ปี่ที่/ปีพ.ศ.

โครงการ

สนับสนุนโดย

ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ผลการดำเนินงาน

1/2561

โครงการศึกษาทรัพยากรชีวภาพเด่นในหุบเขาลำพญาและการใช้ประโยชน์ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อการจัดการทรัพยากรชีวภาพอย่างยั่งยืนในตำบลลำพะยา จังหวัดยะลา

(The Study of Biodiversity and Utilization with local Wisdom in Lamphaya valley for the purpose of sustainable natural resources management in Lumphaya, Yala province.)

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

2 ปี

กำลังดำเนินงาน