แผนงานโครงการ/งบประมาณ ประจำปี 2561

11 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) แผนการดำเนินงาน

ลำดับ/ปี

โครงการ

ประเภทงบ

หัวหน้าโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

รายงานผล

1/2561

โครงการค่ายรักบ้านเกิด พิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย”

(คลิก)

แผ่นดิน (บริการวิชาการ)

นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

 1. นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ

 2. นายซูไบดี โตะโมะ

 3. นางสาวนัสรี มะแน

 4. นายดอเลาะ สาและ

กำลังดำเนินการ

2/2561

โครงการ เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ

(คลิก)

แผ่นดิน (บริการวิชาการ)

นางสาวนัสรี มะแน

 1. นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ

 2. นายซูไบดี โตะโมะ

 3. นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

 4. นายดอเลาะ สาและ

กำลังดำเนินการ

3/2561

โครงการ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพเด่นในตำบลลำพะยา

(คลิก)

แผ่นดิน (บริการวิชาการ)

นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ

 

 1. นางสาวนัสรี มะแน

 2. นายซูไบดี โตะโมะ

 3. นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

 4. นายดอเลาะ สาและ

กำลังดำเนินการ

4/2561

โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างการเรียนสำหรับเยาวชนในชายแดนใต้

(คลิก)

แผ่นดิน (บริการวิชาการ)

นายซูไบดี โตะโมะ

 

 1. นางสาวพาตีเมาะ  อาแยกาจิ

 2. นางสาวนัสรี มะแน

 3. นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี

 4. นายดอเลาะ สาและ

กำลังดำเนินการ