งานบริการวิชาการ

10 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) งาน/โครงการ/กิจกรรม

  ลำดับ/ปี

โครงการ

ผลการดำเนินงาน

1/2561

โครงการค่ายรักบ้านเกิด พิทักษ์สิ่งแวดล้อมภายใต้แนวคิด “ความหลากหลายทางชีวภาพสร้างสรรค์ให้โลกสวย”

กำลังดำเนินงาน

2/2561

โครงการ เปิดบ้านแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ ปีที่ 4

กำลังดำเนินงาน

3/2561

โครงการ การพัฒนาและเพิ่มมูลค่าทรัพยากรชีวภาพเด่นในตำบลลำพะยา

กำลังดำเนินงาน

2/2561

โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เสริมสร้างการเรียนสำหรับเยาวชนในชายแดนใต้

กำลังดำเนินงาน

1/2560

โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรลุ

2/2560

โครงการ พัฒนาต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนบ้านสาคอ ปีที่ 3

บรรลุ

1/2559

โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเยาวชนในชายแดนใต้

บรรลุ

2/2559

โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรลุ

3/2559

โครงการ ต้นแบบแหล่งเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โรงเรียนในตำบลท่าสาป ปีที่ 2

บรรลุ

1/2558

โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเยาวชนในชายแดนใต้

บรรลุ

2/2558

โครงการ ถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

บรรลุ

3/2558

โครงการ ส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์ สำหรับนักเรียนในตำบลท่าสาป ปีที่ 1

บรรลุ