งานวิจัย

10 ตุลาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) งาน/โครงการ/กิจกรรม

ข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนบูรณาการวิจัย

รายงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

 1. รายงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟิร์นในหุบเขาลำพญา
 2. รายงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของเห็ดในหุบเขาลำพญา
 3. รายงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของผีเสื้อกลางคืนในหุบเขาลำพญา
 4. รายงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในหุบเขาลำพญา
 5. รายงานวิจัยเรื่องวิจัยเพื่อสร้างองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ-พืช ผีเสื้อและเห็ดในหุบเขาลำพญา
 6. รายงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

โปสเตอร์วิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

 1. ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนใหุบเขาลำพญา
 2. ความหลากหลายทางชีวภาพของปลาน้ำจืดในแหล่งน้ำพื้นที่ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา
 3. ความหลากหลายของเฟิร์นและพืชใกล้เคียงเฟริน์ในหุบเขาลำพญา
 4. ความหลากหลายของเห็ดในหุบเขาลำพญา

บทความวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

 1. บทความงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา
 2. บทความวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในหุบเขาลำพญา จังหวัดยะลา
 3. บทความวิจัยเรื่อง เฟินและเครือญาติเฟินฯ
 4. บทความวิจัยเรื่อง เห็ด
 5. บทความวิจัยเรื่อง ไลเคนในหุบเขาลำพญา
 6. บทความวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับสาหร่ายน้ำจืดในแหล่งน้ำพื้นที่ลำพะยาฯ
 7. บทความวิจัยเรื่อง สาหร่ายน้ำจืดและแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมในตำบลลำพะยา
 8. บทความวิจัยทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง