เว็บไซต์ดีเด่น

28 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) รางวัลและผลงานเด่น

เมื่อวันที่ 18 มกราคม 2560  ทางสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้จัดกิจกรรมประกวดเว็บไซต์โดยเว็บไซต์วารสารวิชาการได้รับรางวัลชนะเลิศร่วมกับเว็บไซต์วิทยุ เว็บไซต์ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ และเว็บไซต์งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โดยมีท่านอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ โยธาทิพย์ เป็นผู้มอบโล่ และเกียรติบัตร ณ ห้องประชุมเซอรา ชั้น 2 อาคารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา