ประกาศผลการแข่งขันการจัดกระเช้าผลไม้

12 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

ประกาศผลการแข่งขันการจัดกระเช้าผลไม้

ภายใต้หัวข้อ     ผลไม้ในท้องถิ่น

 

                                       รางวัล

ชื่อ – สกุล

ชนะเลิศ

หมู่ที่ 4 บ้านทำเนียบ

รองชนะเลิศอันดับ 1

หมู่ที่ 2 บ้านลำพะยา

รองชนะเลิศอันดับ 2

หมู่ที่ 6 บ้านทองล้น

รางวัลชมเชย 1

หมู่ที่ 5 บ้านตะวันออก

รางวัลชมเชย 2

หมู่ที่ 7 บ้านต้นหยี

 

วิธีการประกวดแข่งขันและอุปกรณ์                                                                                               

       - ผู้เข้าแข่งขันต้องนำกระเช้าผลไม้มาเอง                                                                             

       - ผู้เข้าแข่งขันต้องนำผลไม้ท้องถิ่นมาเอง (จำนวนไม่น้อยกว่า 5 ชนิด)                                                           

หลักเกณฑ์การตัดสิน (คะแนนเต็ม 100 คะแนน)                                                                           

      - จัดกระเช้าผลไม้ท้องถิ่น จากผลไม้ไม่น้อยกว่า 5 ชนิด ลงกระเช้า         20 คะแนน                                   

     - ความสวยงาม                                                                         20 คะแนน                                   

     - ความคิดสร้างสรรค์                                                                  20 คะแนน                                   

    - ความเป็นระเบียบเรียบร้อย                                                        20 คะแนน                                   

     - รูปทรงและสัดส่วนของการจัด                                                    20 คะแนน

                                 * คำตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 

รางวัลการประกวด       เงินสด พร้อมเกียรติบัตร

รางวัลชนะเลิศ                       เงินรางวัล 3,000 บาท                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1         เงินรางวัล 2,000 บาท                                

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2         เงินรางวัล 1,000 บาท   

รางวัลชมเชย 1                      เงินรางวัล 300 บาท

รางวัลชมเชย 2                      เงินรางวัล 200 บาท