การประกวดเนื่องในกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2560

3 สิงหาคม 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

             ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา บรมราชินีนาถ

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

                 จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องใน วันคล้ายวันเสด็จพระราชสมภพและวันแม่ของชาติ ประจำปี 2560 เพื่อให้นักเรียน นักศึกษาและประชาชน ในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้ร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ทรงมีพระชนมพรรษาครบ 85 พรรษา ในวันที่ 12 สิงหาคม 2560 ในการนี้จึงได้กำหนดจัดกิจกรรมการประกวดเพื่อเทิดพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา ในการนี้ จึงใคร่ขอเชิญโรงเรียนและผู้สนใจร่วมส่งผลงานเข้าประกวด ดังรายการต่อไปนี้

  1. การประกวดผลงานประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ (นักเรียนในตำบลลำพะยา)
  2. การประกวดสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติดวัสดุจากธัญพืช (นักเรียนในตำบลลำพะยา)
  3. การประกวดทุเรียนพื้นเมืองในตำบลลำพะยา (ประชาชนทั่วไป)
  4. การประกวดจัดกระเช้าผลไม้ในท้องถิ่น (ประชาชนทั่วไป)
  5. การประกวดปลากัดสวยงามในตำบลลำพะยา (ประชาชนทั่วไป)

สามารถส่งใบสมัครพร้อมผลงานได้ที่ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ ๗๒ พรรษา   บรมราชินีนาถ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 4 ชั้น 2 ในวันเวลาราชการเท่านั้น โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

1.1 ชุดที่ 1รายละเอียดการแข่งขันการประกวดสำหรับนักเรียนปี60

1.2 ชุดที่ 2รายละเอียดการแข่งขันการประกวดสำหรับประชาชนปี60