คำถามที่พบบ่อย

1 กันยายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) บริการถาม-ตอบ

 

คำถามที่พบบ่อย

ที่

คำถาม

คำตอบ

1

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์วิจัยฯมีกี่แบบ อย่างไรบ้าง

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ของศูนย์วิจัยฯมี 2 แบบ

1.ศูนย์วิจัยฯจัดโครงการให้ (ไม่มีค่าบริการ)

     คำอธิบาย : เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ โดยศูนย์วิจัยฯมีหน้าที่จัดโครงการ/กิจกรรมเพื่อบริการให้หน่วยงานภายนอกที่สนใจ ซึ่งจะมีการระบุช่วงเวลา สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายชัดเจน โดยผู้สนใจสามารถติดตามรายละเอียดจากข่าวประชาสัมพันธ์ ประกอบด้วย

1.1 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำหรับเยาวชนในชายแดนใต้

1.2 โครงการถ่ายทอดความรู้ด้านงานวิจัยสู่การบริการวิชาการด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

2. หน่วยงานขอความอนุเคราะห์ (ค่าเดินทาง/ค่าเอกสาร)

     คำอธิบาย : เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ แต่บริการให้กับหน่วยงานที่สนใจ ซึ่งไม่มีการระบุช่วงเวลา สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับข้อตกลงประกอบด้วย

2.1 โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

 

2

จะสมัครเข้าร่วมโครงการบริการแหล่งเรียนรู้ได้อย่างไร

สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก แถบเมนู

บริการจากศูนย์วิจัยฯ --> การให้บริการจากศูนย์วิจัยฯ

หรือ

ดาวน์โหลดเอกสารขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการได้จากเมนูด้านซ้าย 

เอกสารดาวน์โหลด --> ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการบริการแหล่งเรียนรู้  

3

รายละเอียดการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นอย่างไร ต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้าง

สามารถศึกษารายละเอียดได้จาก แถบเมนู

บริการจากศูนย์วิจัยฯ --> การให้บริการจากศูนย์วิจัยฯ

(มีรายละเอียดครบ)

4

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมแต่ละครั้งไม่เกินกี่คน

จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไปเกิน 50 คน/ครั้ง  เนื่องจากวิทยากรมีจำกัด หากมากกว่านั้นต้องอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่

5

ระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็นอย่างไร

เริ่มกิจกรรมทันทีที่ผู้รับบริการมาถึงสถานที่จัดกิจกรรมและใช้เวลาจัดกิจกรรมทั้งสิ้นประมาณ 5 ชั่วโมง

6

ช่วงเวลาที่เหมาะสมในการเข้าร่วมกิจกรรม

1. กรณีเป็นโครงการที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายฯจัด จะมีการกำหนดวันเวลาชัดเจน

2. กรณีที่โรงเรียนขอความอนุเคราะห์ ขึ้นอยู่กับความสะดวกของทั้งสองฝ่าย รวมไปถึงสภาพอากาศ สถานการณ์บ้านเมือง เป็นต้น

7

การร่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ควรร่างอย่างไรให้ถูกต้อง

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้จากเมนูด้านซ้าย 

เอกสารดาวน์โหลด --> ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์

8

ต้องการเชิญวิทยากรจากศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ไปให้ความรู้นอกสถานที่จะดำเนินการอย่างไร

1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

2. ส่งหนังสือเชิญมาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างหนังสือเชิญเป็นวิทยากรได้จากเมนูด้านซ้าย 

เอกสารดาวน์โหลด --> ตัวอย่างหนังสือเชิญเป็นวิทยากร

3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

9

ต้องการให้ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ไปจัดโครงการให้นอกสถานที่จะดำเนินการอย่างไร

1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

2. ส่งหนังสือเชิญมาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างหนังสือเชิญร่วมงานหรือกิจกรรมได้จากเมนูด้านซ้าย 

เอกสารดาวน์โหลด --> ตัวอย่างหนังสือเชิญร่วมงานหรือกิจกรรม      

3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่

10

ต้องการขอความอนุเคราะห์สื่อสิ่งพิมพ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯจะดำเนินการอย่างไร

1. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่

2. ส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์มาที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ดาวน์โหลดเอกสารตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์ได้จากเมนูด้านซ้าย 

เอกสารดาวน์โหลด --> ตัวอย่างหนังสือขอความอนุเคราะห์

3. รอการติดต่อกลับจากเจ้าหน้าที่