งานพัฒนาและเผยแพร่สื่อ

9 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจหน่วยงาน

งานพัฒนาและเผยแพร่สื่อ

หลักการและเหตุผล

           ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา มีภารกิจด้านการศึกษาวิจัยองค์ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน และการอนุรักษ์ ภูมิปัญญาท้องถิ่น

         ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากทุนทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่หุบเขาลำพญา จากพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณหุบเขาลำพญาและเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญต่อชุมชนในท้องถิ่น ลำพะยา จึงได้ศึกษาวิจัยพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพในบริเวณหุบเขาลำพญา เพื่อเป็นการสำรวจความหลากหลายและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืนของชุมชนในลำพะยา โดยชุมชนเหล่านี้ได้สั่งสมความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทักษะมาหลายชั่วอายุคนในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากพืชพรรณในป่า  ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างคน ป่า และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณและเป็นแนวทางในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป

          ดังนั้น ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ จึงได้มีการรวบรวมองค์ความรู้ดังกล่าว ให้มาอยู่ในรูปแบบสื่อการเรียนรู้ต่างๆ เช่น จัดทำหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ถอดบทเรียนจากงานวิจัยเป็นคู่มือการเรียนรู้ และสื่อเผยแพร่ความรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพฯ เพื่อเป็นการสร้างความเข้าใจและความตระหนักในความสำคัญของทรัพยากรธรรมชาติ อันนำไปสู่การอนุรักษ์ให้คงอยู่ในถิ่นกำเนิดอย่างยั่งยืนตลอดไป

พื้นที่ดำเนินการ

       ณ หุบเขาลำพญา และศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปีที่เริ่มดำเนินการ  : ตั้งแต่ปี พศ. 2548 - ปัจจุบัน

ตัวอย่างหนังสือด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

        

ตัวอย่างสื่อสิ่งพิมพ์ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

          

>> ดูทั้งหมด<<