ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

บทความวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

  1. บทความงานวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในเส้นทางศึกษาธรรมชาติหุบเขาลำพญา
  2. บทความวิจัยเรื่อง ความหลากหลายของพืชวงศ์บุกบอนในหุบเขาลำพญา จังหวัดยะลา
  3. บทความวิจัยเรื่อง เฟินและเครือญาติเฟินฯ
  4. บทความวิจัยเรื่อง เห็ด
  5. บทความวิจัยเรื่อง ไลเคนในหุบเขาลำพญา
  6. บทความวิจัยเรื่อง ความสัมพันธ์ระหว่างสารอาหารกับสาหร่ายน้ำจืดในแหล่งน้ำพื้นที่ลำพะยาฯ
  7. บทความวิจัยเรื่อง สาหร่ายน้ำจืดและแนวทางในการอนุรักษ์พันธุกรรมในตำบลลำพะยา
  8. บทความวิจัยทุเรียนพันธุ์พื้นเมือง