งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

3 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจหน่วยงาน

งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม

หลักการและเหตุผล

          เนื่องด้วยศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานชื่อ “ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ” ซึ่งจัดตั้งขึ้นในวโรกาสที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงมีพระชนมายุ 72 พรรษา คณะผู้ดำเนินงานของศูนย์วิจัยความหลากหลาย ทางชีวภาพเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ ตระหนักดีว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ทรงห่วงใยในสภาพแวดล้อมทางธรรมชาติเป็นอย่างมาก ดังมีพระราชดำริและกระแสพระราชดำรัสให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างเต็มศักยภาพ ร่วมกันอนุรักษ์ให้ทรัพยากรต่างๆให้มีคงอยู่ในถิ่นกำเนิดอย่างยั่งยืน ดั้งนั้นคณะศูนย์ฯ จึงยึดถือกระแสพระราชดำรัสเป็นแนวทางในการกำหนดภารกิจดำเนินการต่อไป เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพรรษา 12 สิงหาคม 2559 คณะผู้ดำเนินงานของศูนย์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมเถิดพระเกียรติ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริม ให้ประชาชนในจังหวัดยะลา ซึ่งมีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นการประสานความเข้าใจอันดีของประชาชนเพื่อความสงบสุขต่อไป

              พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ตั้งแต่ วันที่ 5 ธันวาคม พุทธศักราช 2534 ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน มีความว่า “ คนทุกคนมีหน้าที่ต้องทำ แม้เป็นเด็กก็มีหน้าที่   อย่างเด็ก คือ ศึกษาเล่าเรียน หมายความว่า จะต้องเรียนให้รู้วิชา ฝึกหัดทำการงานต่างๆให้เป็น อบรมขัดเกลาความประพฤติและความคิดจิตใจให้ประณีต ให้สุจริต แจ่มใส และเฉลียวฉลาด มีเหตุผล เพื่อจักได้เติบโตขึ้นเป็นคนที่มีความรู้ ความสามารถและมีประโยชน์ ต่อชาติบ้านเมือง” เด็กเป็นทรัพยากรบุคคลที่สำคัญยิ่ง ต่อประเทศชาติ เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาชาติบ้านเมืองให้เจริญก้าวหน้าและมั่นคง เด็กจึงควรเตรียมตัวที่จะเป็นกำลังของชาติด้วย การขยันหมั่นศึกษาหาความรู้และใช้เวลา   ให้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย มีความขยันขันแข็งตั้งใจทำงานด้วยความรับผิดชอบยึดมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต ตลอดจนมีความเมตตากรุณาช่วยเหลือเอื้อเฟื้อผู้อื่น เสียสละและบำเพ็ญประโยชน์เพื่อส่วนรวม     ช่วยกันรักษาความสะอาดและอนุรักษ์ทรัพยากร ตลอดถึงสาธารณสมบัติส่วนรวมของชาติ หากเด็กทุกคนได้ตระหนักถึงอนาคตของตนและของประเทศชาติ โดยพยายามประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับวัยแล้วก็จะได้ชื่อว่าเป็น “เด็กดี” ชาติบ้านเมืองก็จะเจริญมีความผาสุขต่อไป ในการจัดงานวันเด็ก แห่งชาติ ประจำปี 2559 ศูนย์ความหลากหลายทางชีวภาพฯ จึงยึดถือกระแสพระราชดำรัสเป็นแนวทางในการกำหนดภารกิจดำเนินการต่อไป คณะผู้ดำเนินงานของศูนย์ฯ จึงได้จัดกิจกรรมร่วมเทิดพระเกียรติต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งกิจกรรมต่างๆ ในครั้งนี้จะช่วยส่งเสริม นักเรียน เยาวชน ตลอดจนประชาชนในจังหวัดยะลา ซึ่งมีความหลากหลายทางศาสนาและวัฒนธรรม ได้ร่วมกิจกรรมอันเป็นการประสานความเข้าใจอันดีของประชาชน โดยให้เด็กในภายในตำบลลำพะยาและใกล้เคียง ได้รู้ถึงความสำคัญของตนเอง รู้ถึงความมีระเบียบวินัย ความรู้จักสิทธิหน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม เพื่อจะได้ประพฤติปฏิบัติตนให้สมกับเป็นผู้ที่มีความสำคัญของประเทศชาติ ด้วยการตั้งใจใฝ่ศึกษาเรียนรู้ ประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัย รู้จักการใช้เวลา ความคิด มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ และซื่อสัตย์สุจริต มีความยึดมั่นในสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีองค์  พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

พื้นที่ดำเนินการ

       ณ ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา และองค์การบริหารส่วนตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปีที่เริ่มดำเนินการ  : ตั้งแต่ปี พศ. 2548 - ปัจจุบัน