ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

บริการห้องสมุดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

เปิดบริการห้องสมุดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสำนักงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ทั้งนี้ยังมีบริการยืม-คืนหนังสือ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันในเวลาราชการ