ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

บริการสืบค้นข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

ได้เปิดบริการค้นข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ เพื่อให้บริการแก่ผู้สนใจ สามารถสืบค้นข้อมูลได้จากเว็บไซตืจากปุ่มค้นหา ซึ่งแบ่งหมวดหมู่ออกเป็นดังนี้

1.ความหลากหลายทางชีวภาพด้านพืช

2.ความหลากหลายทางชีวภาพด้านสัตว์

3.ความหลากหลายทางชีวภาพด้านเห็ด

ทั้งนี้ อยู่ในกระบวนการพัฒนาและอัปเดตข้อมูล