งานวิจัย

3 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ภารกิจหน่วยงาน

งานวิจัย

หลักการและเหตุผล

           ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ศูนย์วิจัยแห่งนี้มีภารกิจด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยให้หน่วยงานในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการซึ่งจะทำให้การอนุรักษ์มีความยั่งยืน การศึกษาวิจัยความหลากหลายทางชีวภาพมีทั้งศึกษาพืช สัตว์ เห็ดและจุลินทรีย์นานาชนิด รวมทั้งภูมิปัญญาชาวบ้านที่มีอยู่มากหลากหลายในสังคมซึ่งจัดเป็นทุนทางธรรมชาติที่ทรงคุณค่าและสามารถใช้เป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น พัฒนาประเทศให้เกิดความสมดุลทั้งทางด้านเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ได้เล็งเห็นความสำคัญและการใช้ประโยชน์จากทุนทางธรรมชาติบริเวณพื้นที่หุบเขาลำพญา จากพื้นที่ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของบริเวณหุบเขาลำพญาและเป็นพื้นที่ซึ่งมีความสำคัญต่อชุมชนในท้องถิ่นลำพะยา จึงได้ศึกษาวิจัยพื้นฐานด้านความหลากหลายทางชีวภาพเกี่ยวกับพรรณไม้ในบริเวณหุบเขาลำพญา เพื่อเป็นการสำรวจความหลากหลายและเป็นการพัฒนาองค์ความรู้การใช้ประโยชน์จากทุนทางธรรมชาติที่มีอยู่อย่างยั่งยืนของชุมชนในลำพะยา โดยชุมชนเหล่านี้ได้สั่งสมความรู้ ความเข้าใจ ประสบการณ์ และทักษะมาหลายชั่วอายุคนในการคัดเลือกและใช้ประโยชน์จากพืชพรรณในป่าเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ ซึ่งเป็นวิถีชีวิตที่เชื่อมโยงสายสัมพันธ์ระหว่างคน ป่า และสิ่งแวดล้อม และเพื่อเป็นการรวบรวมองค์ความรู้และถ่ายทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นในการใช้ประโยชน์จากพืชพรรณที่นำมาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ และเป็นแนวทางในการเผยแพร่สร้างความรู้ความเข้าใจในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เน้นการมีส่วนร่วมของชุมชนต่อไป ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาองค์ความรู้และนำองค์ความรู้ของมหาวิทยาลัยไปเผยแพร่ต่อสาธารณะร่วมกับเครือข่ายราชภัฏทั่วประเทศ เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาภาคใต้ และเครือข่ายวิจัยแห่งชาติ (วช.) ซึ่งเป็นกระบวนการขับเคลื่อนสังคมไทยให้ไปสู่สังคมอุดมปัญญาให้มีต่อสังคมให้กว้างขวาง

พื้นที่ดำเนินการ

       ณ หุบเขาลำพญา และศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ตำบลลำพะยา อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

ปีที่เริ่มดำเนินการ  : ตั้งแต่ปี พศ. 2548 - ปัจจุบัน