โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

3 สิงหาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) การให้บริการ

โครงการบริการแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

         เป็นโครงการหรือกิจกรรมที่ไม่ได้บรรจุในแผนปฏิบัติราชการ แต่บริการให้กับหน่วยงานที่สนใจ ซึ่งไม่มีการระบุช่วงเวลา สถานที่จัดกิจกรรม รูปแบบกิจกรรม และกลุ่มเป้าหมายที่ชัดเจน ขึ้นอยู่กับข้อตกลง ทั้งนี้ผู้สนใจต้องศึกษารายละเอียดและข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมกิจกรรมดังรายละเอียดต่อไปนี้ (ดาวน์โหลดเอกสารทีเดียวได้จากไฟล์แนบ)

1. ขั้นตอนการเข้าร่วมโครงการ

​2. ข้อควรปฏิบัติ

3. เอกสารใบสมัคร    (จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมต้องไปเกิน 50 คน/ครั้ง  เนื่องจากวิทยากรมีจำกัด หากมากกว่านั้นต้องอยู่ในดุลพินิจของเจ้าหน้าที่)

4. ใบสมัครออนไลน์ 

           จัดส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์และใบสมัคร มาที่ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ เฉลิมพระเกีรยติ 72 พรรษา บรมราชีนีนาถ สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา 133 ถ.เทศบาล3 ต.สะเตง อ.เมือง จ.ยะลา 95000 หรือ โทรศัพท์ 073-29699 ต่อ 31401 โทรสาร 073-299610 หรือ E-mail : Nasree.m@yru.ac.th

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด