ประชุมโครงการพี่เลี้ยง-น้องเลี้ยง ประจำปีประมาณ 2564/1

6 ตุลาคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวกิจกรรม

                    วันนี้ (6-10-63) สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ โดยงานบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ได้ร่วมประชุมออนไลน์ผ่านโปรแกรมสำเร็จรูป กับศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในโครงการพี่เลี้ยง (Mentoring Program) หน่วยจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและถ่ายทอดเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา (TLO) ประจำปีประมาณ 2564/1 เพื่อวางแผนการดำเนินงานโครงการ และกำหนดวันจัดอบรมให้กับผู้บริหารและบุคลากร