การตรวจสอบประเภทสิ่งประดิษฐิ์

24 เมษายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานทรัพย์สินทางปัญญา

   ผู้สร้างสรรค์ผลงานสามารถตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์เบื้องต้นโดยพิจารณาจากแผนผัง "การตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์" ได้ดังนี้ (Click For Download)

ขั้นที่ 1 ตรวจสอบประเภทของงาน หากผลงานของท่านเป็นลิขสิทธิ์ก็จะสิ้นสุดการตรวจสอบ หากผลงานของท่านไม่เข้าข่ายงานลิขสิทธิ์ให้ท่านไปต่อที่ขั้นที่2

ขั้นที่ 2 ตรวจสอบเงื่อนไขสิ่งประดิษฐ์ และพิจารณาต่อที่ขั้นที่ 3 

ขั้นที่ 3 ตรวจสอบประเภทของสิ่งประดิษฐ์

ทั้งหมดนี้เป็นการตรวจสอบสิ่งประดิษฐ์ในเบื้องต้นเพื่อให้ท่านสามารถพิจารณาผลงานประดิษฐ์ของท่านเอง หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถปรึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

ศูนย์ประสานงานทรัพย์สินทางปัญญา สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ 

โทร 31401