ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

13 พฤษภาคม 2564 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

• ปรัชญา 

     ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นทรัพยากรเป็นทรัพยากรที่ล้ำค่าควรเรียนรู้และรักษาให้อยู่คู่แผ่นดิน           

• วิสัยทัศน์                        

      เป็นแหล่งศึกษาวิจัยและพัฒนาด้านความหลากหลายทางชีวภาพให้บริการเรียนรู้และพัฒนา  ภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน       

• พันธกิจ                                   

1. ศึกษาความหลากหลายทางชีวภาพในหุบเขาลำพญา

2. ศูนย์รวบรวมข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพและมีเครือข่ายทั้งหน่วยงานของรัฐและเอกชน

3. วิจัยและพัฒนาการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถิ่น

4. อนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เกิดประโยชน์

5. เป็นแหล่งเรียนรู้ด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ซึ่งให้บริการแก่ครู นักเรียน และประชาชนทั่วไป

6. ประชาสัมพันธ์และให้ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

7. สร้างความสัมพันธ์อันดีของประชาชนในท้องถิ่นเพื่อความมั่นคงของประเทศ

• วัตถุประสงค์                                

1. ด้านการวิจัยและพัฒนาเพื่อใช้ประโยชน์จากทรัพยากรชีวภาพ

2. ส่งเสริมการเรียนรู้ของประชาชน  การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ และการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3. พัฒนาภูมิปัญญาท้องถิ่น โดยเฉพาะการใช้พืชสมุนไพรในการรักษาโรค โดยให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน อันจะส่งผลให้การอนุรักษ์ทรัพยากรชีวภาพเป็นไปอย่างยั่งยืน

4. ศึกษาวิจัยโดยความร่วมมือระหว่างมีมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลาหน่วยงานอื่นๆ และประชาชนในท้องถิ่นให้เป็นนักวิจัยรุ่นใหม่ที่มีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาศาสตร์ของท้องถิ่น เพื่อสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต