ปรัชญา วิสัยทัสน์ พันธกิจ

3 เมษายน 2560 (ผู้ดูแลระบบ) ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา  

มุ่งมั่นบริการวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการวิจัยในทุกศาสตร์

วิสัยทัศน์ 

สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานระดับชาติในระดับดีมาก  ที่มีการวิจัย บริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และก้าวสู่สากล

พันธกิจ    

กำหนดยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และแก่สังคม