สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ

ปรัชญา

       มุ่งมั่นบริการวิชาการ สืบสานศิลปวัฒนธรรม สนับสนุนการวิจัยในทุกศาสตร์

วิสัยทัศน์

      สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้เป็นองค์กรที่ได้มาตรฐานระดับชาติในระดับดีมาก  ที่มีการวิจัย บริการวิชาการ  และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ให้เป็นรากฐานการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืนในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้และก้าวสู่สากล

พันธกิจ

     กำหนดยุทธศาสตร์ พร้อมทั้งสนับสนุน และให้คำปรึกษาด้านการวิจัย บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม แก่หน่วยงานต่างๆ ในมหาวิทยาลัย และแก่สังคม