บุคลากร

นางตรึงใจ ปานแก้ว
(เจ้าหน้าที่ธุรการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299635 (99635)

อีเมล์ : Truengjai.p@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวรัตนา พงศ์สิงห์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (32000)

อีเมล์ : Rattana.p@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวอำพร ท่าดะ
(นักวิทยาศาตร์ชีววิทยา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (32000)

อีเมล์ : Amporn.t@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวนัสรีนา เจ๊ะมะ
(นักวิทยาศาตร์ฟิสิกส์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (32000)

อีเมล์ : Nasrena.j@yru.ac.t


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวสาธิดา โพหะดา
(นักวิทยาศาตร์เคมี)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (32000)

อีเมล์ : Sathida.p@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวพรกนิษฐ์ กระจ่างยศ
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป (คลินิกเทคโนโลยี))

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (32000)

อีเมล์ : wenty_saturday@hotmail.com


ความเชี่ยวชาญ :

-

นายกันตกาล อุรเคนทร์
(เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : Kantakan.u@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-