บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31002)

อีเมล์ : Wilaiwan.i@yru.ac.th


อ.เวคิน วุฒิวงศ์
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31000)

อีเมล์ : Vakin.w@yru.ac.th


อ.ชุติมา คำแก้ว
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31002)

อีเมล์ : Chutima.c@yru.ac.th


ผศ.จริยา สุขจันทรา
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 077-299699 (31002)

อีเมล์ : Jareya.s@yru.ac.th


ดร.นันทา จันทร์แก้ว
(ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : Nantha.j@yru.ac.th


อ.ปิยะดา มณีนิล
(ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : Piyada.m@yru.ac.t


อ.สุธีรา ศรีสุข
(หัวหน้างานบริการและเผยแพร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299643 (32000)

อีเมล์ : Sutira.s@yru.ac.th


อ.ปิยศิริ สุนทรนนท์
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (32000)

อีเมล์ : Babysoontornnon@gmail.com


นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
(หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31400)

อีเมล์ : Patimoh.a@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวริซมา สาเม๊าะ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31000)

อีเมล์ : Risma.s@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-