บุคลากร

ผศ.จริยา สุขจันทรา
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (30000)

อีเมล์ : jariya.s@yru.ac.th


ผศ.ดร.ชินีเพ็ญ มะลิสุวรรณ
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (30000)

อีเมล์ : chineephen.s@yru.ac.th


อ.ดร.อัจฉราพร ยกขุน
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073299699 (31001)

อีเมล์ : atcharaporn.y@yru.ac.th


อ.ดร.มัสวิณี สาและ
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (31000)

อีเมล์ : masvinee.s@yru.ac.th


อ.ธนวัฒน์ พรหมสุข
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : tanawat.p@yru.ac.th


อ.ดร.ภัทรวดี เอียดเต็ม
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (32000)

อีเมล์ : phattharawadee.a@yru.ac.th


อ.ดร.คืนจันทร์ ณ นคร
(รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31000)

อีเมล์ : kuenchan.na@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
(หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ สนง)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31401)

อีเมล์ : Patimoh.a@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวริซมา สาเม๊าะ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ สนง)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31000)

อีเมล์ : Risma.s@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

อ.วินัย สุขวิน
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ศศว.)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : winai.s@yru.ac.th