บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31000)

อีเมล์ : [email protected]


อ.ชุติมา คำแก้ว
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.นันทา จันทร์แก้ว
(ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


อ.แพรวศรี เดิมราช
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
(หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31400)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวริซมา สาเม๊าะ
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31000)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวรอฮานา ดาคาเฮง
(เจ้าหน้าที่วิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวฟิตรีนา ดาราแม
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (30000)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวนัสรี มะแน
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31400)

อีเมล์ : [email protected]


ความเชี่ยวชาญ :

-