บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31002)

อีเมล์ : Wilaiwan.k@yru.ac.th


อ.เวคิน วุฒิวงศ์
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31000)

อีเมล์ : Vakin.w@yru.ac.th


อ.ชุติมา คำแก้ว
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31002)

อีเมล์ : Chutima.c@yru.ac.th


ผศ.จริยา สุขจันทรา
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 077-299699 (31002)

อีเมล์ : Jareya.s@yru.ac.th


ดร.นันทา จันทร์แก้ว
(ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : Nuntha.c@yru.ac.th


อ.ปิยะดา มณีนิล
(ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : Piyada.m@yru.ac.t


นายสุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ศศว.)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (33000)

อีเมล์ : suthat.r@yru.ac.th


อ.สัสดี กำแพงดี
(หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ศศว.)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : sasadee.k@yru.ac.th


นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
(หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31400)

อีเมล์ : Patimoh.a@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-

นางสาวริซมา สาเม๊าะ
(หัวหน้างานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31000)

อีเมล์ : Risma.s@yru.ac.th


ความเชี่ยวชาญ :

-