บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31002)

อีเมล์ : wilaiwun.i@yru.ac.th


อ.เวคิน วุฒิวงศ์
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31000)

อีเมล์ : vakin.v@yru.ac.th


อ.ชุติมา คำแก้ว
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31002)

อีเมล์ : chutima.c@yru.ac.th


ผศ.จริยา สุขจันทรา
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 077-299699 (31002)

อีเมล์ : Jareya.s@yru.ac.th


ดร.นันทา จันทร์แก้ว
(ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : Nantha.j@yru.ac.th


อ.มานพ ทองไทย
(ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : manop.t@yru.ac.th


ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
(ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (32000)

อีเมล์ : sunit.s@yru.ac.th


อ.วิทิต บัวปรอท
(หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ศศว.)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : withit.b@yru.ac.th


อ.สุธีรา ศรีสุข
(หัวหน้างานบริการและเผยแพร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073299643 (32000)

อีเมล์ : sutira.s@yru.ac.th


อ.ปิยศิริ สุนทรนนท์
(หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (32000)

อีเมล์ : babysoontornnon@gmail.com