สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
wilaiwun.i@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-635 ต่อ 31002
ชื่อ :
อ.เวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
vakin.v@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-635 ต่อ 31000
ชื่อ :
อ.ชุติมา คำแก้ว
ตำแหน่ง :
รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยฯ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
chutima.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-635 ต่อ 31002
ชื่อ :
อ.มานพ ทองไทย
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
manop.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 33000
ชื่อ :
ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sunit.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299643 ต่อ 32000
ชื่อ :
อ.วิทิต บัวปรอท
ตำแหน่ง :
หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ศศว.
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
withit.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 33000
ชื่อ :
อ.ปิยดา มณีนิล
ตำแหน่ง :
หัวหน้่างานบริหารงานทั่วไป ศศว.
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
piyada.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 33000
ชื่อ :
อ.สุธีรา ศรีสุข
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริการและเผยแพร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
sutira.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073299643 ต่อ 32000
ชื่อ :
อ.ปิยศิริ สุนทรนนท์
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานบริหารทั่วไป ศูนย์วิทยาศาสตร์
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
babysoontornnon@gmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299643 ต่อ 32000
ชื่อ :
นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
ความเชี่ยวชาญ :

-

อีเมล์ :
pa.moh@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299699 ต่อ 31400