สถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
ไทย อังกฤษ

บุคลากร

ชื่อ : ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้
อีเมล์ : rung7see@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635 ต่อ 30001
ชื่อ : ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
อีเมล์ : wilaiwan.k@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635 ต่อ 31002
ชื่อ : อ.เวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
อีเมล์ : vakin.v@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635 ต่อ 31000
ชื่อ : อ.อารยา ชินวรโกมล
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ
อีเมล์ : arayachin@hotmail.com
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-699 ต่อ 31002
ชื่อ : อ.ชุติมา คำแก้ว
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานสถาบันวิจัยฯ
อีเมล์ : chutima.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299-635 ต่อ 31002
ชื่อ : อ.มานพ ทองไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
อีเมล์ : manop.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 33000
ชื่อ : ดร.สุนิตย์ โรจนสุวรรณ
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์
อีเมล์ : sunit.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299643 ต่อ 32000
ชื่อ : อ.วิทิต บัวปรอท
ตำแหน่ง : หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ศศว.
อีเมล์ : withit.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 33000
ชื่อ : อ.ปิยดา มณีนิล
ตำแหน่ง : หัวหน้่างานบริหารงานทั่วไป ศศว.
อีเมล์ : piyada.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073-299699 ต่อ 33000
ชื่อ : อ.สุธีรา ศรีสุข
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริการและเผยแพร่ ศูนย์วิทยาศาสตร์
อีเมล์ : sutira.s@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : 073299643 ต่อ 32000