บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.จริยาภรณ์ มาสวัสดิ์
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31000)

อีเมล์ : [email protected]


อ.ชุติมา คำแก้ว
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-635 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


ผศ.จริยา สุขจันทรา
(รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 077-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


ดร.นันทา จันทร์แก้ว
(ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (31002)

อีเมล์ : [email protected]


อ.ปิยะดา มณีนิล
(ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : [email protected]


อ.แพรวศรี เดิมราช
(รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์)

เบอร์ติดต่อ : ()

อีเมล์ : [email protected]


อ.สุทัศน์ รุ่งระวิวรรณ
(หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป ศศว.)

เบอร์ติดต่อ : 073-299643 (33000)

อีเมล์ : [email protected]


อ.สัสดี กำแพงดี
(หัวหน้าฝ่ายอนุรักษ์และเผยแพร่วัฒนธรรม ศศว.)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (33000)

อีเมล์ : [email protected]


อ.นุชเนตร ตาเย๊ะ
(หัวหน้างานส่งเสริมการวิจัยและข้อมูลท้องถิ่น)

เบอร์ติดต่อ : 073-299699 (30000)

อีเมล์ : [email protected]