คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

13 พฤศจิกายน 2561 (ผู้ดูแลระบบ) เกี่ยวกับหน่วยงาน

คณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนภาคใต้

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เกสรี  ลัดเลีย                       ประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์            รองประธานกรรมการ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์จริยา  สุขจันทรา                       กรรมการจากรองผู้อำนวยการ

อาจารย์ปิยะดา  มณีนิล                                          กรรมการจากหัวหน้าส่วนราชการระดับกอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิชาวดี  ตานีเห็ง                  กรรมการจากอาจารย์ประจำ

อาจารย์ ดร.มูนีเราะ  ผดุง                                       กรรมการจากอาจารย์ประจำ

นายยู่สิน  จินตภากร                                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นายสุชาติ  อนันตะ                                                กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นายสัมพันธ์  มูซอดี                                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

นายวัชรินทร์  ดำรงกูล                                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก

อาจารย์ ดร.นันทา  จันทร์แก้ว                                เลขานุการ

นายกันตกาล  อุรเคนทร์                                        ผู้ช่วยเลขานุการ