Get Adobe Flash player

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. งานสารทไทย(ชิงเปรต)
2. หนังตะลุง
3. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ศาสนาอิสลาม
4. ซำแปง
5. มาแกปุโละ (กินเหนียว)

ศิลปินพื้นบ้าน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล อ่าน
1 นางสาวนพมาศ พรมนุชาธิป
2 นายขาเดร์ แวเด็ง
3 นายลาเต๊ะ สาแม
4 นายสุชาติ แวเด็ง
5 นายหะมะ แบลือแบ
6 นายเฉลิม แก้วพิมพ์
สถิติ
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 13
เดิอนที่แล้ว 30
ปีนี้ 133
ปีที่แล้ว 365