Get Adobe Flash player

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. งานสารทไทย(ชิงเปรต)
2. หนังตะลุง
3. ลิเกฮูลู
4. มาแกปุโละ (กินเหนียว)
5. ขนมกอและห์หรือขนมกวน

การแสดงพื้นบ้าน

ลำดับที่ เรื่อง อ่าน
1  มะโย่ง
2 ซำแปง
3 ปาเต๊ะ
4 รองเง็ง
5 ระบำร่อนแร่
6 รำตารีกีปัส
7 ลิเกป่า
8 ลิเกฮูลู
9 สิละ
10 หนังตะลุง
11 โนรา
สถิติ
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 19
เดิอนที่แล้ว 30
ปีนี้ 262
ปีที่แล้ว 364