Get Adobe Flash player

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. งานสารทไทย(ชิงเปรต)
2. สิละ
3. ลิเกฮูลู
4.  มะโย่ง
5. หนังตะลุง

ยินดีต้อนรับเข้าสู่

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พันธกิจสำคัญของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และปลุกจิตสำนึก สร้างความภาคภูมิใจในการร่วมกันเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมให้แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้สอน บุคลากร ผู้เรียนหรือนักศึกษา ผู้ใช้บริการ เกิดความรู้ความเข้าใจ เกิดจิตสำนึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสำคัญของไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนใต้     ซึ่งมีลักษณะสังคมเชิงพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่นในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข
สถิติ
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 20
เดิอนที่แล้ว 31
ปีนี้ 263
ปีที่แล้ว 365