ยินดีต้อนรับเข้าสู่ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พันธกิจสำคัญของศูนย์ศิลปวัฒนธรรมสถาบันวิจัยและพัฒนาชายแดนใต้ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา คือ การศึกษา ค้นคว้า รวบรวมศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเผยแพร่และปลุกจิตสำนึก สร้างความภาคภูมิใจในการร่วมกันเป็นเจ้าของมรดกวัฒนธรรม รวมทั้งการส่งเสริมให้แต่ละหลักสูตร/สาขาวิชา สามารถจัดการเรียนการสอนโดยบูรณาการการเรียนการสอนกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ทำให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทั้งผู้สอนบุคลากรผู้เรียนหรือนักศึกษาผู้ใช้บริการ เกิดความรู้ความเข้าใจเกิดจิตสำนึกในการหวงแหนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ประเพณีสำคัญของไทยโดยเฉพาะในสามจังหวัดชายแดนใต้
ซึ่งมีลักษณะสังคมเชิงพหุวัฒนธรรมที่โดดเด่นในการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างมีความสุข

สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
1
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
21
เดือนที่แล้ว
28
ปีนี้
276
ปีที่แล้ว
321